این بخش به معرفی نمایندگان، مشاوران، سرمایه گذاران و شرکای رسمی گروه بین المللی دپارتمان تجارت شارینت اختصاص دارد تا ضمن آشنایی با این افراد، شرکت ها، سازمان ها، نهادها، کارخانجات، برندها و سایر همراهان گرامی، تصمیم گیری و چگونگی همکاری با مجموعه های مرتبط با شارینت برای شما عزیزان سهل الوصول تر و با اطمینان و آگاهی کامل صورت پذیرد. بدیهی است تمامی همکاران شبکه هلدینگ شارینت انحصارا از طریق این وبسایت رسمی معرفی شده و اشخاصی که تحت هرگونه ادعایی بدون درج نامشان در این قسمت مدعی همکاری با مجموعه و گروه ما هستند از نظر شارینت فاقد اعتبار خواهند بود.

نمایندگان، مشاوران، سرمایه گذاران و شرکای رسمی

نمایندگان
مشاوران
سرمایه گذاران
.
شرکای رسمی

نمایندگان

مشاوران

سرمایه گذاران

شرکای رسمی